Rakendusgeodeesia (RG)

1. aasta

2. aasta

3. aasta

3D modelleerimine (RKE138)

Oled arvutijoonestamise ja modelleerimise huviline? Siis see kursus on Sulle, sest AutoCad on võimas tarkvara, millega õpid modelleerima erinevaid objekte.

Andme- ja tekstitöötlus (RKE094)

Digipädevus on üks 21. sajandi olulisemaid oskusi. Tule arenda oma kontoritarkvara alaseid oskusi, et säästa aega ja vaeva ning suurendada töö efektiivsust!

Andmebaaside alused (RKE134)

Kursuse raames käsitletakse enamlevinud relatsioonilise tüüpi andmebaasi ning koostatakse päringuid SQL-keeles, et lisada, muuta või leida andmeid vastavalt püstitatud ülesandele.

CAD süsteemide alused (RKE131)

Tere tulemast CAD maailma – õpid võimsamas joonestusprogrammis AutoCAD töötamiseks vajalikud algoskused.Tule ja õpi jooniseid looma, lugema, vormistama ja konverteerima!

Geomeetria inseneerias (RKE127)

Geomeetria baasteadmiste kordamine ja õppija olemasolevate teadmiste süstematiseerimine. Õppijate ettevalmistamine erialaprobleemide lahendamiseks.

Inseneri- ja arvutigraafika alused (RKE124)

Ruumilise kujutlusvõime arendamine. Jooniste ja eskiiside valmistamise- ja lugemisoskuse kujundamine vastavalt kehtivatele standarditele. Praktiliste eelteadmiste ja oskuste andmine arvutiprogrammi Siemens Solid Edge kasutamiseks igapäevases inseneritöös.

Majandusmatemaatika (RKE114)

Aine eesmärk on näidata matemaatika rakendusvõimalusi majandus- ja finantsprobleemidest arusaamisel ning nende lahendamisel nii igapäevases tegevuses kui ka laiemalt, anda ülevaade majandusmaailma kirjeldavatest lihtsamatest matemaatilistest mudelitest.

Matemaatika erikursus (RKE128)

Kursuse eesmärk on süvendada tudengite teadmisi matemaatilise analüüsi põhiteemadel. Õppeaine on mõeldud üliõpilastele, kes soovivad jätkata õpinguid ülikoolis magistriõppes tehnilistel erialadel või tahavad lihtsalt süvendada oma matemaatikateadmisi.

Optika alused (RKE137)

Antakse süstemaatiline ülevaade põhiliste optiliste nähtuste füüsikalisest kirjeldamisest, käsitledes valguse kiirgumist ja neeldumist, peegeldumist, murdumist ja kaksikmurdumist, polarisatsiooni, interferentsi, difraktsiooni ning vastastikmõju ainega. Tutvustatakse optika olulisemaid füüsikalis-tehnilisi rakendusi.

Programmeerimise algkursus (RKE132)

Kursuse osaleja mõistab programmeerimise põhiolemust, tunneb üldist programmeerimise terminoloogiat ning oskab kasutada peamisi kaasaegseid tarkvaraarenduse vahendeid ja luua lihtsamaid rakendusi.

Protsesside modelleerimine (TLM301)

Selle kursuse käigus õpilased uurivad võimalusi kasutama IT vahendeid ettevõtteprotsesside modelleerimiseks ja erinevate ettevõtete juhtimise ülesannete lahendamiseks nende mudelite baasil.

Rakendusfüüsika (RKE118)

Sissejuhatus MatLabi (RKE135)

Aine annab lühiülevaate tarkvarapaketi MatLab põhivõimalustest. Matlabist on kujunenud numbriliste arvutuste de facto standard.

Statistika (RKE103)

Valikaine eesmärk on statistilise andmeanalüüsi meetodite tutvustamine erialaprobleemide lahendamisel. Õppijate statistika-alase pädevuse kujundamine ning infotehnoloogia kasutamise õpetamine, et toetada õppijate toimetulekut õppetöös ja tööelus.

Tööstusdisain (TME018)

Kursuse eesmärgiks on rakenduskõrghariduse õppekava üliõpilastele disaini ning tootearendusprotsessi alusteadmiste andmine.

Veebirakenduste loomise alused (RKE129)

Kursuse raames luuakse asünkroonsete osadega platvormidest sõltumatuid veebirakendusi, kasutades kaasaaegset veebiraamistikku.

Veebirakendused tehisintellekti elementidega (RKE136)

Kursuse raames asünkroonsete osadega platvormidest sõltumatuid veebirakendusi, kasutades kaasaaegset veebiraamistikku ning integreeritakse seda DialogFlow vestlusrobotiga.

Makrode loomine MS Excelis (RKE 139)

Kursuse eesmärgiks on oskus lahendada EXCELi keskkonnas keerukamaid ülesandeid kasutades makrosid