Majandusmatemaatika (RKE114)

Aine eesmärk on näidata matemaatika rakendusvõimalusi majandus- ja finantsprobleemidest arusaamisel ning nende lahendamisel nii igapäevases tegevuses kui ka laiemalt, anda ülevaade majandusmaailma kirjeldavatest lihtsamatest matemaatilistest mudelitest.

Õppeaine sisu lühitutvustus:

Tänapäeval majanduses rakendatakse järjest enam matemaatilisi meetodeid, mis aitavad majanduses toimuvate protsesside kirjeldada ja seeläbi neid paremini mõista. Kursuse esimeses osas õppija tutvub majandusprotsesside matemaatilise modelleerimisega, mille eesmärgiks on tõhusam tegutsemine piiratud ressursside tingimustes, suurema kasumi või tulu teenimine, suurema turuosa hõivamine, kapitali võimalikult kasulik investeerimine jne. Kursuse teises osas õppija tutvub lineaarse planeerimisega, mille rakendusvaldkond on väga lai, alates tootmise juhtimisest ja toodangu planeerimisest, insener-tehnilistest ülesannetest, transpordivoogude planeerimisest, varude juhtimisest ja lõpetades pahaloomuliste kasvajate raviga.
Kursusel on suur rõhk asetatud eluliste ülesannete lahendamisele. Matemaatikas ja majandusteoorias huvitatud õppijatel antud õppeaine on suurepärane võimalus oma teadmisi täiendamiseks.

Hindamine

Õpiväljundite saavutamist kontrollitakse läbi praktiliste ülesannete lahendamise

Vitali Retšnoi

Õppejõud

ruum A316