Sissejuhatus MatLabi (RKE135)

Aine annab lühiülevaate tarkvarapaketi MatLab põhivõimalustest. Matlabist on kujunenud numbriliste arvutuste de facto standard.

Õppeaine sisu lühitutvustus:

Ülevaade tarkvara paketi MatLab kasutusvaldkondadest. Andmestruktuurid MatLabis. Andmete sisestamine ja väljastamine. Andmete visualiseerimine. Programmeerimine MatLabis. Tööriistakogumid. Mudelite koostamine Simulink keskkonnas.

Hindamine

Arvestus (mitteeristav). Õpiväljundite saavutamist kontrollitakse läbi hindeliste ülesannete lahendamise.

Gert Tamberg

Õppejõud

ruum A314